Detail příspěvku: K ranní kávě: Soud – Petr Kramný aktuálně – 9.7.2015

K ranní kávě: Soud – Petr Kramný aktuálně – 9.7.2015

autor: | Čvc 9, 2015 | Ranní kávy | 0 komentářů

Dnes 9.7. 2015 můžete opět sledovat  on-li line záznam ze soudní síně krajského soudu v Ostravě.

 

V rámci projednávání případu Petra Kramného, obviněného z vraždy své manželky a dcery, naplánovány výslechy znalců z oboru psychologie.

 

Líčení začíná v 8:30 h

 


 

Líčení pokračuje výslechem znalkyně s oboru psychiatrie

 

Znalkyně po dotazu soudu uvádí:

 

Došla jsem k závěru, že pak Kramný netrpěl a netrpí žádnou duševní chorobou, ani poruchou které by měly za následek jednání které by nebyl schopný kontrolovat.

Z hlediska psychického stavu je schopen vnímat nebezpečnost jednání a nic nebrání aby byl případně uložen trest odnětí svobody. Trestní řízení je schopen absolvovat.

 

k Dotazu JUDr. Rejžkové znalkyně uvedla, že není seznámena s vyšetřovacím spisem. Následně se plně odkázala na svůj písemný závěr, který předešle předložila.

 

Přistupuje znalkyně z oboru psychologie.

 

Znalkyně uvádí, že od doby vypracování posudku se nic nezměnilo a není nic co bylo novým poznatkem, který by ovlivnil mé předešlé závěry.

 

Petr Kramný je průměrně inteligentní, a je emočně chudý, narcistický a do popředí vystupují spíše obranné mechanismy se sklonem k projekci, což znamená projektování svých názorů na druhé, nebo opačným mechanismem.

 

Trpí sebepochybnostmi a je emočně nevyzrálý

 

Nechybí zájem o druhé ale nerozuimí jim. Vyhýbá se odpovědnosti za jednání a má tendenci, vystupovat v obranné pozici, Nas okolí může působit jkako cotlivý. Ve vztazích má nadměrníé očekávání. Je soustředěn na sebe a hodnotí se nedostatečně.

 

Sebeobraz pak vytváří na základě vize.

 

Osobnosti pasivně ponížená a potřebuje pocit bezpečí. POkud přijde do styku se silnějšími jedinci, projevuje obrannou agresivitu a manévruje.

 

Pokud se jednání, které je mu kladeno za vinu, dopustil, odvíjí se od závislosti a snahou zalíbit se a zavázat si partnerku.

 

Závislost pak omezuje svobodu protějšku. Násilí je pak strachem z opuštění. Jde o závislou poruchu osobnosti a strach ze ztráty její přízně. Chybí jednoznačný postoj ke smrti a to i vlastní.

 

Vyjadřuje pozitivní vztah k veřejně známým osobám a je patrná konformita. Je egocentrický. Ve vztahu k dítěti je patrné určité trauma avšak bez hlubšího traumatu.

Vztah k sestře je naušený.

 

Kramný není primárně agresívní jedinec je však emoičně chudá a jeho rektivní schopnost je značně omezená a takto lze předpokládat že by reagoval ve chvíli, kdy by zde převážil přítomný strach ze ztráty a samoty.

 

Následně chybí pocit viny a nastupuje svalování viny na druhé. Pokud by byl přítomný smrti rodiny, bez zavinění následovalo by hlukboké trauma. Trauma je vyvolané nejistotou, nikoli ztrátou blízkých osob.

 

Nebezpečným a neodhadnutelným se stává ve chvílích nestandardních okolností a vypjatých situací. Není ochotech ventilovat skutečné emoce a zámery.

 

Má nedostatek sebereflexe a tím i neochoten přebírat odpovědnost za své jednání a kupříkladu i verbální projev. Střídají se zde emoce jako strach a odcizení.

 

Soud – Do jaké míry je u žalovaného patrná manipulace a zaměňovaní faktů, lhaní a zkreslování?

 

V těchto parametrech je v nadprůměrných hodnotách ve vztahu k prlměrnému jedinci. Doplňuji o jakousi naivitu a tendenci prezentovat se v lepším světle, Jedná se o lež motivovanou. Ostatní spočívá v popření a projekci. Brání se tím, že svede problém na druhé a modelem když může on tak proč ne já.

 

Co se manipulovativního chování týče, je tam silný sklon.

 

P.K. podsouvá takové informace, které chce aby druhá strana zoracovávala, PŘI ČEMŽ OČEKÁVÁ, ŽE SI Z NICH VYTVOŘÍ ZÁVĚR, KTERÝ SI ŽALOVANÝ PŘEJE.

 

V projektivních testech se jednoznačně projevuje silná narcistická tendence a dílem sklon k sebedestrukci. To může znamenat, že mu může být za předpokladu ztráty protějšku jedno, co se dál bude dít.

 

Není pravděpodobné, že by ventiloval tendence k sebevražednému jednání. Chybí však beznaděj, která by ho k takovému činu vedla, neboť žalovaný plánuje v rovině svých vizí budoucnost.

 

K otázkám soudu znalkyně sděluje že v otázce přeřeknutí žalovaného kdy hovořil o usnutí dcery v očekávání sexu s manželkou a řekl umře, následně se opravil, že se jedná o pouhé přeřeknutí psychologicky nevýznamné. Netvrdím že se nemohlo odvíjet od proudu momentálního uvažování o budoucnosti, ale nelze to medicínsky dotvrdit.

 

Dále k otázce soudkyně znalkyně uvedla, že šok a zhroucení následně po tragédii, vyběhnutí a bušení na dveře sousedky a následné kontra telefonování pojištovně a bezchybné sdělování detailů technického charakteru, je reakcí, kdy jde o zatěžující faktory v konfrontaci se schopností osoby  je zvládat. Tato reakce na stres je běžná a může přinést pasivní reakci a odvedení pozornosti na techniku a nepoodstatné věci. Nebo třeba jen sezení bez hnutí celé hodiny, ale i křik, nekontrolovaný třes – je to nastavení mozku.

 

Nelze z toho usoudit, do jaké míry je člověk traumatizován natolik, že se psýcha chová selektivně v rámci sebezáchovy a do jaké míry se jedná o skutečnou lhostejnost a manipulaci s okolím.

 

Co se případného motivu týče jedná se o afektivní jednání kdy závislý člověk vnímá konec vztahu jako konec vlastního života. A pocit viny tady bývá velice krátkodobý, protože psychologicky se takový člověk vlastně stará o záchranu vlastního života, což je reakce nepřiměřená, ale pro závislého jedince vcelku běžná.

 

K otázce soudu ohledně případné resocializace, znalkyně uvádí že u této poruchy osobnosti trest nápravu nepodpoří. Nední schopen sebereflexe, tudíž nápravný účinek trestu je malý. Jde o osobnost narcistickou s projekcí a zkersleným náhledem na sebe a své jednání, tedy se nedomnívám, že tady je trest efektem, protože chybí motivace k nápravě, pokud si člověk vlastní vinu nepřipouští,

 

Náprava není pravděpodobná, ale není ani vyloučena.

 

Hlavní by bylo přijetí viny. Spíše si myslím, že je zde nebezpečí manifestace spíš, než přijetí faktu, že ejdnání bylo špatné a měl jednat jinak. Pakliže by se tak nestalo, je prakticky možné a nevylučitelné, že by při podobných podmínkách v budoucnu (pokud čin spáchal) jednal stejně či obdobně.

 

K otázce státního zástupce znalkyně uvádí, že je pravděpodobné plánování činu, neboť to odpovídá charakterovému profilu a celkovému obrazu psychologického nastavení osobnosti.

 

K dalším otázkám st. zástupce znalkyně uvádní že žalovanému velice záleží na tom, jaký obrázek budí na venek a jak je hodnocen okolím jeho vztah. Dále uvádí, že co se týče podoby Šárky Letenské s Monikou, jde zřejmě o sklon k oné závisloti a projekci a z toho důvodu si tento typ osobností vybírá podobný typ člověka.

 

St. zást – Nejde narcismus a nedostatek hodnoty sebevědomí vlastně proti sobě?

 

Ne ne právě to je důsledek, protože takový člověk má potřebu nahodhodnocení právě proto, že podvědomě ve své ryzí podobě de facto nedostačuje. Jde o oblečení osobnosti do slušivější podoby a vyvyšovnání ze strachu z ponížení a neuspěchu či zneuznání.

 

JUDr. Režková – Zjistila jste před tou událostí ve vztahu k manželce projevy odmítavé, nebo neobvyklé, agresivní…?

 

Tam je obsáhlý spis, ale svědčí pro to ono podsouvání a závislost. Tedy jde o obviňování za účelem přesouvání nedostatečnosti na druhého a poukazování na jeho neodstatečnost, za účelem vyvolání pocitu viny a tím posílení vlastní pozice.

 

K další otázce JUDr. Rejžkové uvádím, že právě abmivalentní človek má nepřiměřené reakce a zlostné vynucování pozonosti. Je zde mnohem vyšší zranitelnost a přecitlivělé vnímání banalit, které jsou pak hodnoceny jako zásadní, důležité a partnera to staví do pozice člověka, který dělá něco hodně zlého a vlastně ničí život druhému, který se jen a pořád snaží.

 

JUDr. Rejžková – Je osoba závislá schopná ublížit, nebo řešit radikálně a zbavit se člověka?

 

Ano, poměrně často.

 

JUDr. Rejžková – Zjistila jste nenávist vůči manželce

Spíše závislost a zklamání, rozčarování.

JUDr. Rejžková – Zjistila jste projevy ztráty blízkého?

ne

JUDr. Rejžková – zjistila jste negativní porjevy ve vztahu k dceři?

ne

JUDr. Rejžková  – Něco proč by ublížil dceři?

Často je to pocit že dítě by mohlo zůstat bez rodičů v rámci jednání závislé osoby.

 

Soudkyně po slovní přestřelce vysvětluje JUDr. Rejžkové, že znalkyně neměla k dispozici spis a obžalobu, aby se podle toho řídila, dále vysvětluje obhájkyni, že paní znalkyně tu není od toho, aby hodnotila důkazy.

 

POzn.

 

Kramný – Paní znalkyně byl jsem v těžké sitruaci a v ciozí zemi – byla to dle vašeho náizoru pro mě nestandardní sitace? Bylo to jiné, než kdyby se to stalo zde, tedy situace kdy jsem byl bez blízkých, rodiny … lze toto pokládat za nesradnartní a choival vybych se po tom podle vás jinak, kdyby se to stalo zde?

 

Myslím, že do určité míry ano, ale nikoli zásadně.

 

Kramný – Je narcitsta člověk , který se má rád?

 

Je to spíše človek, který se má rád přespříliš a nenahlíží na sebe reálně.

 

Kramný – Ale je to človek, který se má rád?

 

Ano.

 

Kramný – A myslíte, že človek, který se má rád, by si chtěl sáhnout na život?

 

Ano, v krajním přípapadě při pocitu frustrace ano.

 

Kramný nadále nesouhlasí, načež je mu soudkyní sděleno, že paní znalkyně opravdu nemůže odpovídat jak si on přeje.

 

Dále si Judr Rejžková přeje, aby znalknyě objasnila termín rtozšířená sebevražda. Je upozorněna, že znalkyně to již vysvětlila.

 

JUDr. Rejžková – Co by bylo pro mého klienta impulsem k rozhodnutí, rozšířené sebevraždy?

 

Strach ze ztráty protějšku a frustrace bez vidiny dalšího života v budoucnu, obava o vlastní hodnotový profil a zázemí či bezpěčí.

 

Následuje 15 min přestávka.


 

Líčení pokračuje čtením svědecké výpovědí paní Aleny V. 

 

Obviněného neznám. Zahlédla jsem ho v televizi a nezala jsem ani jeho ženu. S manželem jezdíme opravidelně do Egypta. V době, když se to stalo, jsme tam nebyli. Jeli jsme tam až později a byli jsme ubytováni ve stejném hotelu Hotel jsem si vybrala protože jsem byla zvědavá kde se tragedie stala.

 

Nikde jsem si nevšimla, že by zde byly popelnice, pytle se odvážely auty.

 

Pak jsme dozvěděli, že Monika a KLárka nezemřely na otravu ale eletrický proud.

 

Sama jsem si na pokoji v hotelu všimla zásuvky na nočním stolku a horní strana byla odklopitelná a plná drátů protože po straně stolku byla zásuvka. ¨¨K oné zásuvce uvádím že nebyla niujak ukotvena a dala se dokonce vysunout.

 

Po straně v před síni byla krabička do které se vsouvala karta po jejímž vsunutí se zaply elektrospotřebiře,. Přede dvěřmi byla umístěna rozvodová skřín, nijak nezamčená a šla otevřít.¨¨

Jsem vyučena prodavačka eletrozboží takže poznám určit věci v pojistné skříni a rámcové vědomosti mám.

 

S manželem jsme si prohlédli elektrické spotřebiče i rozvody po pokoji, povrchově.

 

Fotografie, které dávám k dispozici jsem pořídila s manželem na žádost Michaely Kludláčkové, šéfredaktorky  magazínu Popelky. cz, která o případu informovala na svém magazínu.

 

Fotografie elektrických rozvodů a spotřebičů jsem jí poslala a ona napsala článek, ke je použila.

 

Následně poskytla s mým souhasem fotografie JUDr, Slámové a nyní je já také dávám k dispozici policii. Jde o fotografie nejen spotřebičů a rovodných skříní, ale také vnitřního prostoru nočního stolku, který zmiňuji.

 

Dále uvádím, že v okolí hotelu a u přilehlých restauratérů je jméno Kramný známé, protože Kramný se tu chodil bavit. Oni zde říkají, že to je ten, co se mu tady stala tragédie a on si ji léčil v místních nálevnách.

 

Uvádím, že se Michaela se později dozvědla, že Kramný si měl Egyptě shánet informace o ní. Vím, že měla strach.

 

Kramný – nemá žádné připomínky.

 

Kramný nedává souhlas se čtením sexuologického posudku. Proto se číst nebude.


Čte se posudek z oboru kybebrentika a výpočetný technika a dále posudek PČR ohledně domácího PC Kramných.

 

Z posudku vyplynulo, že byl zkoumán pevný disk PC a mezipamět, rovněž historie shlédnutých stránek.

 

PC byl blokován bezp. kódem. Po rozkodování, nebyla nalezena data sdílena po jiné než domácí síti a další je již součástí spisu.

 

Dochází k poradě, zda číst co je obsaženo ve spise. Rozhodnuto, že stačí přiložený závěr a číst se nemusí.

 

Čte se výpověď svědkyně z |Polska, která byla ve vedlejším pokoji.

 

Nepamatuji si číslo pokoje kde jsem byla a byla jsem zde na dvoudenní dovolené. Byla jem tam sama.

 

K události došlo asi ve dvě v noci.

 

Někdo začal lomcovat klikou, a když jsem otevřela, stál tam muž a křičel help. Před tím, než jsem vstoupila do svého pokoje, jsem uslyšela výkřik mužského hlasu z vedlejšího pokoje.

 

Muž který stál nyní za dveřmi měl šortky, nebyl špinavý a nebyl zraněný.

 

Po tom co jsem vešla k němu viděla jsem na posteli holčičku na zádech a měla ruce nahoře. Byla bledá, bylo to hrozné. Na druhé straně ležela žena blond. Ležela na zádech. Vedle u postele ležela lahev s tekutinou, která byla poloplnná. Na zemi bylo něco vylité.

 

Nebyly nahé ale nepamatuji si co měly na sobě.

 

Vyběhla jsem na chodbu a křičela jsem help. Byla jsem vyděšená z toho jak ty ženy vypadaly.

 

Sehnala jsem pomoc a vrátila se.

 

V pokoji byl smrad, který připomínal hnilobu. Ten muž tam jen stál a nic nedělal což mi bylo divné.

 

Zatímco mnou přivolaný jiný muž, dělal nějaké ukony kolem telefonů muž který bydlel v pokoji seděl na posteli kde ležela ta žena a v ruce držel svazek papírů od pojišŤOVNY. ¨Byl velmi klidný.

 

Ničeho jsme se nedotýkali a později, asi za hodinu a půl přijel lékař.

 

Celou dobu seděl ten muž na posteli chvílemi si podepřel bradu, ale nebyl v panice. Já byla strašně nervozní a zdálo se mi že nežijí.

 

Celou dobu jsem na ty muže anglicky křičela, aby volali aby volali – oni volali. Ten muž z pokoje se nezúčasňoval. Pak jsem si spojila kolu a vylitou terkultinu na zemi s tím stavem ženy a dítěte a myslela jsem si, že já asi taky brzy umřu, když jsem také pila a tam ležela ta lahev.

 

Ten muž byl klidný a nic mu nebylo. Já měla strach, že jsem také otrávená.

 

Nemám ponětí jaká byla teplota v pokoji, nebylo to pro mě podstatné, to co jsem viděla bylo hrozné.¨Na postelích leželo nějaké oblečení. Pořád jsem se chodila dívat, zdali ta holčička spustí ty ruce, protože to bylo hrozně nepřirozené a děsivé.

 

Pokud tam někde byly kabely nevím o tom, nevěnovala jsem tomu potornost.

 

Muž si na nic nestěžioval a nevypadal, že by byl nemocný. Když přišel lékař, řekl, abychom odešli ale nevím, zda odešel i ten muž. Doktor pak vzal muže do mého pokoje a vyšetřoval ho.

 

U toho tern muž kašlal, a vypadal, že bude zvracet, ale vůbec nezvracel.

 

Nevypadal, že je mu špatně, vypadal, že chce, aby si to ten lékař myslel, protože já viděla, že před tím mu nic nebylo. I když mi naznačoval, že se všichni otrávili.

 

\Ptala jsem se pak doktora, ale on mě poslal spát s tím, že mohu jít ležet. Já mu říkala, že mám strach, aby se mi také něco nestalo, ale doktor, který před tím viděl tu paní a dítě, mě uklidńoval že mám jít spát, že se mi nic nestane.

 

Po přestávce následuje výslech svědkyně, někdejší přítelkyně bratra Moniky Kramné 

 

Svědkyně sděluje že výpověď z P.ř. učinila dobrovolně a dál na ní trvá.

 

Na otázky soudu dále sděluje.

 

Jsem kamarádka Moniky Kramné a její spolupracovnice. Znaly jsme se zhurba rok a půl před udáílostí. Vztah mi přišel dobrý. Monika nijak zvlášť nestěžovala, pouze na to, že Petr je žárlivý. O Klárku se starala dobře a měla ji ráda. Neviděla jsem na vztahu nic zvláštího. S Monikou jsem pracovala na jednom oddělení. Byly jsme v denním styku.

 

Soud  – jaká byla Monika?

 

Monika byla takové sluníčko, byla často veselá, svou dceru milovala, chtěla aby měla hezké známky. \Byla hodný pracovitý člověk. V práci neměla pracovní problémy. Na otázku soudu doplňuje že práci zvládala dobře.

 

Soud – Rozváděla Monika žárlivost?

 

Říkala, že jíá Petr zakazuje FB pak jí ho zase povoloval. Přišlo mi, že ji kontroloval.

 

Soud – svěřila se vám s nevěrou?

 

Ne, jen mi říkala, že jí z nevěry nařkla, její sousedka, ale že to není pravda. Ukazovala mi fotku bývalého přítele jednou, ale to bylo před tím, než poznala Petra.

 

S monikou jsem mluvila asi tři dny před odjezdem do Egypta. Na otázku soudkyně svědkyně uvádí, že mluvila jen o nepokojích a drobné obavě, ale byla veselá a šla si koupit krémy.

 

soud – Jaký byl vztah Moniky a bratrů?

 

Vycházeli dobře, neměli výrazné problémy, myslím, si že ale blíže měla k Radmilovi. Monika měla velice blízko k tatínkovi,. měla ho moc ráda a on měl moc rád Klárku. Co jsem pochpila vztah maminky \moniky byl o něco chladnější.

 

Před odletem jsme si s Monikou psaly SMS.

 

Po událostech v Egyptě jsem s Kramným v kontaktu nebyla a pak jsem ho již neviděla.

 

Soud – V p.ř. jste uvedla, že vás překvapilo, jak se chioval Petr bezstarostně po návratu. Já jsem z toho pochopila, že jste se stekali.

 

Ne, já jsem ho několikrát viděla v televizi.

 

Soud – po návratu Petra s Egypta jste ještě byla přítelkyní Radmila?

 

Byli jsme v kontaktu.

 

Soud – Co víte o kontaktu Radmila a Petra po návratu?

 

Napřed spolu sháněli náhrobek ale pak došlo k rozepři. Petr prodával věci po Monice a to i osobní, což Radmil nenesl dobře a já také ne. Přišlo mi to neuctivé – divné.

 

Soud – Jakou povahu má obžalovaný?

 

On se mi jevil klidný, bez emocí v porovnání s Monikou, která byla hovorná, a emotivní, aktivní. On je pořád stejný. Ani veselý ani rozčilený.

 

Dále na otázku soudu svědkyně uvádí, že jí Monika nabízela, aby jela do Egypta také, ale ona nemohla a tak se dohadovali, že pojedou napřesrok na Slovensko.

 

Na otázku státního zástupce svědkyně doplňuje, že Moničiny obavy o zaměstnáni v době snižování stavů proběhlo asi půl roku před událostí. Dále na otázku státního zástupce svědkyně říká, že není možné aby pečovatelky sáhly na léky, protože jsou pod zámkem a jsou spočítané.

 

Na otízku JUDr. Rejžkové svědkyně uvádí, že s Monika nikdy nemluvila o rozvodu. Obhájkyně dále přiopomíná výpově|ď svědkyně z p.-ř. kdy tato zmiňuje, že se jí zdálo, že jejich vztah není v pořádku. A poukazuje na rozpory ve výpovědi.

 

Dále svědkyně doplňuje, že i Radmilovi vadily na parnterkách některé veci a že je také žárlivý. JUDr, Rejžková chce pak vědět, jaký rozdíl v žárlivosti oněch dvou je. Svědkyně nedokáže porovnat.

 

Kramný – Chodila jste s Monikou nejen do opráce ale i na disko, zjišťoval jsem někdy od vás nějaké informace ohledně nevěry?

 

Na disko jsem byla s Monikou jen jednou a pan Kramný se mě neptal.

 

Kramný – No a když jsme na koupališti seděli a vy jste říkaly, že vám nějací Poláci nakupovali pivo a nanuky?

 

Ano, to proběhlo a více o tom mluvil Radmil.

 

Pokračuje se výslechem svědka Javorka

 

Na výslechu tohoto svědka trval Petr Kramný

 

“Jste chlap jako hora, pane svědku, tak na mě klidně zvyšte hlas, já vám to dovoluji”, poznamenala paní soudkyně po té, co pan Javorek kuňkal.

 

Svědek uvádí že v práci odklud se znají pracoval jako elektrikář, zatímco Petr Kramný jako řidič. Na otázku soudu uvádí, že mu Petr v práci nevypomáhal, pouze třeba občas s “výpadkama”.  Stýkali se jako spolupracovníci i kamarádi.

 

Po tom, co jsme se rozešli pracovně, jsme se přiliš nestýkali, to bych rád upřesnil, že jsme se vlastně jen pokzdravili. Jeho paní jsem neznal ani jsem se s nimi nepotkával,. |Neprobíhaly nějaké kontakty a já se nezajímal, tudíž o jejich soukromém životě nic nevím.

 

Před událostí jsem se s Petrem potkal zkraje léta v restauraci, kde jsme se jen pozdravili.

 

Po návratu jsem s z Egyota jsem se s ním potkal u jeho garáže, kam jsme přijeli s panem Škorpíkem. Na otázku doplňuji, že pan Škorpík měl nějaké potíže a pan Škorpík, navrhl abychom se stavili za Petrem. Já moc nechtěl bylo mi žinantní, když nedávno přišel o rodinu.

 

Při návštěvě nic podstatného neproběhlo, žádná diskuze, já se neptal, to bych nechtěl. Měla to být zdvořilostní návštěva, a já spěchal, takže nic nebylo.

 

Pak jsme se viděli jen ještě jednou a to jsme se jen pozdravili.

 

Na otázku st.z. doplňuji že jsem s Petrem pracoval kolem roku 2005…

 

JUDr. Rejžková – Když dělal pan Kramný řidiče, a když pomáhal koukal vám pod ruce?

 

Ne.

 

Svědek nežádá svědečné a při odchodu hlavou Kramného pozdravil. Ten se nas něho usmál

 

Pro dnešek konec – do zítra.


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se ve STŘELCI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Dobroslav má, jak už asi tušíte slovanský původ. Jeho význam je opravdu „dobro oslavující“ či „slavný svojí dobrotou“ tak, jak je z jména patrné na první pohled. Jméno se častěji vyskytuje u jižních a východních Slovanů. U nás v Česku se honosí tímto pozitivním jménem pouhých 520 mužů.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Světový den životního prostředí.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Don’t Worry Be Positive

Don't Worry Be Positive

Don't Worry Be Positive

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 2 012
  • 3 296
  • 30 707
  • 448 991
  • 2 116 995
  • 3 749
  • 26
  • 1 793
0 Shares
Share
Tweet