Detail příspěvku: Vědci potvrdili a doložili mimosmyslové vnímání!?

Vědci potvrdili a doložili mimosmyslové vnímání!?

autor: | Lis 28, 2013 | Společnost | 0 komentářů

Views: 76

Slíbila jsem vám včera u ranní kávy článek, který mě osobně hodně dal. Vjem, který jsem z něho získala, je vnitřní pocit neuvěřitelného pokroku, protože z toho, co se tady píše, vyplývá, že je to snad v moderní historii poprvé, kdy věda a pradávná součást lidského duchovna jsou zajedno.

Jakkoli se to zdá být banální, osobně v obsahu článku spatřuji vstupní dveře do zcela nového levelu duchovního rozvoje společnosti.

 

Je to celé ještě v plenkách, ale už to tu je a máme na to tabulku, název i vědecké pojmenování.

 

Člověk je schopen a teď už i s nesmělým kývnutím vědy, svým podvědomím řídit nejen svůj život, ale také zdraví.

 

Otevírá se nám možná zcela nová komnata, do které jsme doposud nahlíželi jen maličko a ještě namnoze tajně.

 

Článek jsem neupravovala.

 

Vyšel v různých i zkrácených verzích na mnoha serverech i populárně vědeckých.

 

Tady je jeho původní překlad, snad první.

 

Doufám, že vám přinese minimálně to, co mě a všem, kdo ho z mého okolí četli.

 

11927MTk.jpg

Spirituální a ezoteričtí učitelé věděli po věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami.

 

To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

 

Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejším.

 

Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí , vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších.

 

Navíc existují důkazy o zcela novém typu medicíny, kde může být DNA přímo ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by byl vyjmut nebo nahrazen jediný gen.

 

Pouze 10% naší DNA je používáno pro tvorby proteinů.

 

Je to tato podmnožina DNA, která je předmětem zájmu vědců a která je zkoumána a kategorizována.

 

Zbývajících 90% je považováno za „nadbytečnou/odpadní DNA.

 

Ruští výzkumníci jsou nicméně přesvědčeni, že příroda tak hloupá nebyla, a spojili se s lingvisty a genetiky ve snaze prozkoumat oněch 90% „nadbytečné/odpadní DNA“.

 

Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční!

 

Podle jejich zjištění není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že se genetický kód – obzvláště v rámci zjevně „neužitečných“ 90% — řídí stejnými pravidly, jako všechny naše lidské jazyky.

 

V tomto ohledu porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakými jsou skládány slova do frází a vět), sémantiky (studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky.

 

Zjistili, že zásady v naší DNA se řídí klasickou gramatikou a mají řadu pravidel, stejně jako naše jazyky.

 

Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

 

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA.

 

Ve stručnosti bylo hlavním toto: „Živé chromozomy fungují jako holografický počítač používající endogenní laserovou radiaci DNA.

 

To znamená, že jsou řízeny například tak, aby modulovaly jisté frekvenční vzorce (zvuk) do laseru podobných paprsků, které ovlivňují frekvenci DNA a tím samotné genetické informace.

Protože základní struktura zásaditých párů DNA a jazyka ((jak bylo vysvětleno dříve) má stejnou strukturu, není třeba žádného dekódování DNA.

 

Člověk může prostě použít slova a věty lidského jazyka!

 

11925YWM.jpg

 

To také bylo prokázáno experimentálně!

 

Živé substance DNA (v živých tkáních, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence (zvuk).

 

To konečně a vědecky vysvětluje, proč mohou afirmace, hypnóza a podobné věci mít tak silný vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk.

 

Zatímco západní výzkumníci vyjímají z vláken DNA jednotlivé geny a vkládají je někam jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, která ovlivňují buněčný metabolismus prostřednictvím modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tím opravují genetické defekty.

 

Dokonce zachytili informační vzorce konkrétní DNA a přenesli je na jinou, a tím přeprogramovali buňky na jiný genom.

 

Takže úspěšně například transformovali embrya žab na embrya mloků jednoduše tím, že přenesli informační vzorce DNA!

 

Tím byly přeneseny veškeré informace, aniž by došlo k vedlejším účinkům nebo disharmoniím, ke kterým dochází, když se z DNA vyjmou a znovu zavedou jednotlivé geny.

 

To představuje neuvěřitelnou, svět měnící revoluci a senzaci: pouhou aplikací vibrací „zvukových frekvencí“ a jazyka, namísto archaických procedur vyjímání!

 

Tento experiment poukazuje na obrovskou moc vlnové geneticky, která má zjevně větší vliv na formování organizmu, než biochemické procesy zásaditých sekvencí.

 

Ezoteričtí a spirituální učitelé věděli věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami.

 

To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

 

Ruští výzkumníci pracují na metodě, která na těchto faktorech nezávisí, ale bude fungovat vždy, za předpokladu, že člověk použije správnou frekvenci.

 

Ale čím vyvinutější vědomí jedince je, tím menší existuje potřeba jakéhokoliv typu zařízení: člověk může těchto výsledků dosáhnout sám.

 

Věda se konečně přestala takovým myšlenkám smát.

 

A tím to nekončí.

 

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzory ve vakuu, a tím vytvořit zmagnetizované červí díry!

 

Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tak zvaných Einsteinovo-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechaných vyhořelými hvězdami).

 

Jsou to tunelovitá spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, jejichž prostřednictvím lze přenášet informace mimo prostor a čas.

 

DNA tyto kousky informací přitahuje a předává je našemu vědomí.

 

Tento proces hyper komunikace (telepatie, channelling) je nejúčinnější ve stavu uvolnění.

 

V přírodě byla hyper komunikace úspěšně uplatňována miliony let.

 

Organizovaný tok života u hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to zná pouze na mnohem jemnější úrovni jako „intuici“.

 

Ale i my můžeme znovu získat její plné využití.

 

Jako příklad z přírody lze uvést to, že když je královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenci dělníci pokračují ve stavbě podle plánu.

 

Nicméně když je královna zabita, veškeré práce v kolonii se zastaví.

 

Žádný mravenec neví, co dělat. Královna očividně vysílá „stavební plány“, i když je velmi daleko – prostřednictvím skupinového vědomí se svými podřízenými.

 

Může být daleko jak chce, ale musí být naživu.

 

U lidí k hyper komunikaci dochází ponejvíce tehdy, když člověk znenadání získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho znalostní základnu.

 

Taková hyper komunikace je pak zažita jako inspirace nebo intuice.

 

Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se vytvořil typický vlnový vzorec. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzorec nezmizel, zůstal.

 

Mnoho kontrolovaných experimentů prokázalo, že vzorce nadále přicházely z odstraněného vzorku, jehož energetické pole zůstalo zachováno.

 

Tento efekt se nyní nazývá efekt fantomové DNA.

 

Předpokládá se, že energie mimo prostor a čas stále proudí prostřednictvím aktivovaných červích děr i poté, co je DNA odstraněna.

 

Vedlejšími účinky, ke kterým dochází většinou u hyper komunikace u lidí, jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v blízkosti dotyčné osoby.

 

Elektronická zařízení jsou v tu chvíli narušena a přestávají fungovat na hodiny. Když se elektromagnetické pole pomalu rozpadne, zařízení pak fungují opět normálně.

 

Možná je to pro mnohé uklidňující, když se dočtou, že to nemá nic společného s jejich technickou nešikovností; znamená to, že jsou dobří v hyper komunikaci.

 

Nyní, když jsme celkem stabilní ve svém individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí – zejména takové, kde můžeme získat přístup ke všem informacím prostřednictvím naší vlastní DNA.

 

Dnes tedy díky vědeckým testům víme, že stejně jako používáme internet, může nám do sítě patřičné informace dodávat naše DNA.

 

Dálkové uzdravování, telepatie nebo „dálkové vnímání“ stavu jiných tím tak lze vysvětlit.

 

Některá zvířata vědí na dálku, že se jejich vlastník chystá vrátit domů.

 

To lze vysvětlit právě prostřednictvím konceptů skupinového vědomí a hyper komunikace.

Jakékoliv kolektivní vědomí může být racionálně použito v jakémkoliv časovém období bez rozlišení individuality.

 

Hyper komunikace v novém tisíciletí znamená zvrat.

 

Výzkumníci si myslí, že když lidé s úplnou individualitou znovu získají skupinové vědomí, budou mít bohům podobnou moc vytvářet, měnit a utvářet věci na Zemi!

 

A lidstvo kolektivně směřuje k takovému skupinovému vědomí nového druhu.

 

Padesát procent dětí se stane problematických, jakmile přijdou do školy, protože systém shlukuje všechny dohromady a vyžaduje si přizpůsobení.

 

Ale individualita dnešních dětí je tak silná, že toto přizpůsobení odmítají a vzdorují vzdání se svých výstředností nejrůznějšími způsoby.

 

Zároveň se rodí čím dál více jasnovidných dětí.

 

Něco v těchto dětech usiluje o posun ke skupinovému vědomí nového druhu, a již to nelze potlačovat.

Počasí je například zpravidla poměrně obtížné na ovlivnění jedním člověkem. Ale lze ho ovlivnit skupinovým vědomím (pro některé domorodé kmeny nic nového).

 

Počasí je silně ovlivňováno frekvencemi zemské rezonance.

 

Ale stejné frekvence jsou vytvářeny také v našem mozku, a když mnoho lidí synchronizuje své myšlení nebo když se jedinci soustředí své myšlenky podobným způsobem, pak není vůbec nijak překvapivé, že mohou ovlivnit počasí.

 

Moderní civilizace, která si vyvine skupinové vědomí, nebude mít ani problémy s životním prostředím, ani nedostatek energie: protože pokud bude používat takové duchovní schopnosti jako sjednocená civilizace, bude mít kontrolu nad energiemi své domovské planety, coby přirozený důsledek.

 

Když se s vyšším záměrem sjednotí velký počet lidí, jako při meditaci za mír – potenciály násilí se také rozpustí.

 

DNA je zjevně také organickým supravodičem, který může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které si pro své fungování vyžadují extrémně nízké teploty mezi -200 a -140°C. navíc, všechny supravodiče jsou schopné ukládat světlo a tím informace.

 

To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.

 

Dřívější generace, které hyper komunikaci zažily, byly přesvědčeny, že se před nimi objevil anděl či s ním komunikovali. Vzhledem k rozdílnosti kultur, šlo například o komunikaci s bohy či jinými formami vyšší inteligence: a ani my si nemůžeme být jisti, k jakým formám vědomí můžeme získat přístup, když použijeme hyper komunikaci.

 

Mnozí to znají.

 

Učinili jsme další obří skok směrem k pochopení naší reality.

 

Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k vytvoření vakuových domén.

 

V poslední době byla gravitační anomálie nalezena v Rocca di Papa, jižně od Říma.

 

Veškeré informace pocházejí z knihy „Vernetzte Intellgenz“ (Zasíťovaná inteligence), ISBN 3930243237, Grazyny Fosar a Franze Bludorfa.

 

Autory lze zastihnout zde: Kontext – Fórum pro širší vědu http://www.fosar-bludorf.com.

 

 

Možná si článek budete muset přečíst vícekrát, nebo rovnou zakoupíte knihu.

 

V zásadě jde ale o to, že jsme na vědecké úrovni právě vysvětlili, připustili a dokonce ověřili, že termíny jako intuice, mimosmyslové vnímání, programování vlastního těla a života pomocí přednastaveného modelu ve vlastní mysli a také termín „pozitivní myšlení“, lze pokládat za fakt a vědecky ho doložit.

 

Ptáte se, jestli je to zneužitelné?

 

Myslím, že za předpokladu, že s touto schopností bude pracovat více lidí, tedy si více lidí po rovině podvědomí nebude zneužití přát, nestane se to.

 

Vlastně se nemusí do budoucna dít nic, co kolektivně nechceme.

 

Ledva se zdokonalíme v tom, co používáme víceméně náhodně, nebo ještě ne úplně obratně, pak můžeme léčit své vlastní tělo. Přeskládat ho tak, aby se uzdravilo, zlikvidovat nádor čistě jenom tím, že ho nebudeme v těle chtít.

Sami v tuhle chvíli asi těžko odhadneme, jakou komnatu otevíráme a co všechno budeme postupem času schopni udělat jen pouhým programováním své DNA a buněčné paměti.

 

Jak hezky do toho zapadají různí fenomény a jevy, kterých jsme poslední dobou svědky, že?

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


 

Citace pochází z knihy

 „Vernetzte Intellgenz“

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna přibývá Co to znamená?
a nachází se ve VAHÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Adolf má svůj původ, jak asi každý tuší ve starogermánštině. Vzniklo ze z prastarého jména „Adalwolf“, což znamenalo „ušlechtilý vlk“. „Adal“ je „ušlechtilý“, „wolf“ je „vlk“. Původní význam jména je tedy v němčině spojen s ušlechtilostí a vznešeností. Ještě u starých Křesťanů bylo jméno oblíbené. Nejstarší známý Adolf byl mučedník a zahynul v roce 755. Později nosilo toto jméno i mnoho biskupů. Dnes už to taková sláva s tímto jménem není, ale je to o úhlu pohledu. Adolf prostě znamená „ušlechtilý vlk“. A takových máme v ČR 4012

V celosvětovém kalendáři je dnes

Den otců (3. neděle v červnu).

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 241
  • 406
  • 18 040
  • 348 005
  • 2 475 632
  • 3 796
  • 28
  • 1 859
0 Shares
Share
Tweet