Společnost

Spasí nás Spasitel? A co pak s ním?

0 Shares

Asi budu při tomto přecitlivém tématu muset předeslat, že článek není psán a tudíž by ani neměl být chápán jako oslava čehokoli. Jde o úvahu, pokus o objektivní náhled na historická fakta a pocit, který mohou, při pohledu zvenčí vyvolat. Není ani omluvou pro jakýkoli trestuhodný čin. Není obhajobou ani jednoho ze zmíněných vrahů nedávné historie. A není ani obviněním nikoho.

 

Rovněž by neměl následující text vyznít jako poměřování závažnosti zločinů, té které osobnosti nebo skupiny. Tedy jeho podtext nemá vést k závěru, že někdo, byl horší, než někdo a někdo další vlastně za všechno může.

 

A protože čerpám z obecně známých faktů, nejde ani o konspiraci.

 

Jen mi přijde zajímavé s ohledem na současnost nahlédnout a zamyslet se nad minulostí.

 

Napřed několik citací:

 

21147MzB.jpg

 

Talmud:

Nesesmilni! Ale s gojkou (nežidovka) hebrejec smilnit může, neboť gojové jsou dvounohý dobytek a zoo-sexualita nenarušuje boží zákaz.

 

Talmud:

Nechť nečeká odpuštění od Hospodina ten, kdo vrátí věc, kterou ztratil gój.

 

Pan Schneerson

„Nežidovské tělo pochází ze tří satanských sfér, zatímco tělo židovské, ze svatosti. Jsou tu takové rozdíly, že by se dalo hovořit o dvou zcela odlišných živočišných druzích“.

 

Menachem Mendel Schneerson

Ortodoxní Žid, rabín a dědičný vůdce hnutí Chabad. Velice vážený a uctívaný člověk, jehož odkaz se ctí dodnes a to jak židovskou, tak nežidovskou veřejností, vysokými politiky napříč světem. Tomuto moudrému muži, který zemřel v roce 1994, se klaníme dodnes. Povětšinou mluvíme o jeho moudrosti, zbožnosti a máme ho v úctě.

 

Ve svých přednáškách ovšem velice plamenně tento muž učil své posluchače, že nežidé jsou podřadní lidé, nedokonalý odpad, a že jsou jako dobytek, stvořený bohem Yahwehem a to proto, aby Židům sloužil. Učil to po mnoho let a jeho přednášky, pečlivě dokumentované je možno si přečíst i v češtině.

 

V Judaismu je náhled na nežidy jako na podrasu zcela transparentní.

 

Dále se dočteme v Talmudu, že goje je možné i zabít, a to tak, aby to nebyla vražda a to tím, že ho shodíme do jámy, kde je žebřík. Ten pak vyndáme. Shozením jsme se nedopustili vraždy. Ani vyndáním žebříku, protože mohl přece rychle vylézt. Zemřel sám. Hlady.

 

Zajímavé, že?

 

Nenávist k Judaismu je mnohem starší, než celý Hitler. Mnohem starší.

 

A strach z Judaismu potom jakbysmet.

 

Carevna Elizabeta Petrovna: (Rusko)

„Hebrejci se nacházejí v různých částech Ruska. Od těchto nenávistníků Kristových nemůžeme čekat nic dobrého.”

„Vzhledem k tomu, vydávám následující příkaz: všichni hebrejci, muži i ženy, nezávisle od jejich postavení a bohatství, okamžitě jsou povinni vycestovat i se svým bohatstvím za hranice země. Od těchto vrahů Kristových nechci dostávat žádného zisku.”

Tehdy to stačilo a z Ruska byli vyhnáni všichni hebrejci.

 

B. Franklin: (USA)

„Jestliže my, pomocí ústavy, nevyloučíme hebrejce ze Spojených Států, vrhnou se sem ve velkém počtu a za necelých 200 let dostanou se nahoru, zhltnou zemi a zradí formu našeho způsobu vládnutí…”

„Gentlemani, dávám vám výstrahu. Jestli nevyloučíte hebrejce navždy, vaše děti budou proklínat vás ve vašich hrobech.”

 

Císařovna Marie Terezie: (Rakousko)

„Neznám žádného jiného politováníhodného moru v naší zemi, jak tato rasa, která devastuje národ svou lstivostí, lichvářstvím a půjčováním peněz, zabývající se činností, která odpuzuje čestné lidi. Bude-li to možné, hebrejci budou přestěhováni a vyhnáni odsud.”

 

Napoleon (Francie):

„Udělám vše, abych dokázal své opovržení k tomuto nejpodlejšímu národu světa. Hebrejci jsou národem, schopným nejodpornějších přestupků. Chtěl jsem z nich udělat národ občanů, ale oni nejsou schopni k ničemu, kromě kšeftu s půjčkami.”

 

Car Nikolaj (Rusko) :

„Hlavní příčinou devastace zemědělství jsou hebrejci. Svým umem vykořisťují nešťastné obyvatelstvo. Jsou natolik chytří v klamání lidí, že půjčují peníze na setí obilí, pak ceny za úrodu snižují, dokud pole nejsou sklizené. Jsou to známé pijavice, které totálně vysávají a devastují celé oblasti.”

 

21133M2J.jpg

 

V roce 1920 byla v Rusku rozšířena a pomalu do všech jazyků přeložena i téměř do všech zemí distribuována kniha s názvem „Protokoly sionských mudrců“.

 

21134ZjA.jpg

 

Všichni, kdo už tou dobou o Židy de-facto ve svých zemích nestáli, si tady mohli přečíst, kterak se zcela jasně a neodiskutovatelně Židé chystají převzít moc a ovládnout celý svět v duchu svého učení a založit jednotnou židovskou říši.

 

21135YTR.jpg

 

Kniha je podvrhem, což se ukázalo už o rok později, ale zdaleka se toto zjištění nerozšířilo tak, jako obsah knihy, kterou zfalšovala vláda Ruska z obavy před bolševickou revolucí.

 

21148Zjc.jpg

 

Vyvolala zděšení a měla neuvěřitelný dopad v mnoha zemích.

 

Co do síly a sugestivně emotivního efektu byl text bezkonkureční, také i s ohledem na nálady a atmosféru své doby.

 

21138NDc.jpg

 

A proč právě Židé?

 

Nejen pro výše uvedenou filozofii a zažité povědomí, které ke své životaschopnosti nepotřebovalo vůbec nic dalšího, než si přečíst Talmud, a také protože většina bolševiků, většina revolucionářů, rozvracečů a rebelů skutečně Židé byli.

 

Marx – Německý otec revoluce

 

Egon Erwin Kisch – Čech, organizátor komunistické revoluce v Rakousku.

 

Béla Kun – Organizátor komunistické revoluce v Maďarsku

 

Rosa Luxemburg – Hlava komunistické revoluce v Německu.

 

Eugen Levine – Německý revolucionář. Má na svědomí mnoho životů tehdejších odpůrců revoluce.

 

V.I. Lenin – Vůdce ruské komunistické revoluce.

 

Lev Trockij – Ruský revolucionář.

 

Jakov Sverdlov – Ruská hlava revoluce. Dal rozkaz vyvraždit carskou rodinu.

 

A také Stalin byl Žid.

 

Přes 20 milionů životů si vyžádala Stalinova sadistická povaha, paranoia a absolutní absence soucitu a lidskosti.

 

Svět a neméně pak Hitler, který Protokoly četl a mluví o nich i v “Mein Kampf” věděl, jak zatočili revolucionáři vedení Židy s ukrajinskými rolníky, odpůrci revoluce a masové hroby z té doby jsou odhalovány dodnes.

 

21149YjE.jpg

Ukrajina 1932

21141M2U.png

 

Brána do gulagu

 

21139Yjc.jpg

 

Deportace do gulagu 1933

 

21142ZDh.png

 

gulag

 

Hitler pokládal Stalina za zrůdu a prohlásil, což je fakt paradox, že je to šílenec, který nemá soucit s lidmi.

 

Hitler ne, že by Židy nenáviděl, on se jich především strašně bál.

 

Celé Německo se bálo.

Celý svět přímo či nepřímo, otevřeně či skrytě.

 

Jeden z důvodů, proč měl hned od prvopočátku Hitler tolik příznivců, je s ohledem na dobu, dění, povědomí, kolující zvěsti i překlad Ruskem podvržených „Protokolů sionských mudrců“, zcela jasný.

 

Ačkoli totiž tvořili tou dobou Židé v Německu jen 2% populace, tedy 500 000 Židů na 50 milionů Němců, ovládali 50% všech médií a zásadních míst!!

 

21150MWY.png

 

Judea vyhlásila válku Německu.

 

Hitler vyhlásil válku Judee.

 

21131ZjU.jpg

 

Brána do Osvětimi

 

21144NTY.jpg

Selekce v Osvětimi 1940

 

21143ZjE.jpg

Osvětim

 

Hitler se pasoval se do role spasitele světa a věřil tomu.

 

Stalin, Lenin … se pasovali do role vůdců světa a věřili tomu.

 

Proč Stalin, ačkoli se nikdy nesetkali, Hitlera chtěl na své straně?

 

 

Nikomu na světě nevěřil, každý, komu nevěřil, skončil v hrobě, jen Hitlerovi věřil i v momentě, kdy napadl Sovětský svaz a Polsko, čímž porušil dohodu o neútočení.

 

Pronesl dokonce, že o tom (o útoku na Sovětský svaz) jistě Vůdce neví!!!

 

Věděl a podrazil ho záměrně, což Stalin odmítl připustit, čert ví, proč?

 

21145NjU.jpg

 

Tenhle paranoik, který má svědomí miliony životů, se ve fanatickém spasiteli Hitlerovi, do jisté míry viděl.

 

Zatímco Hitler po útoku prohlásil, že je v euforii z toho, že se od Rusů osvobodil, Stalin prohlásil, „proč to udělal, mohli jsme spolu ovládnout svět“.

 

21140M2M.jpg

 

Na jedné straně fanatický samozvaný zachránce světa, od Židovstva, na straně druhé šílenec, bažící po moci, který s potěšením osobně podepsal 41 000 trestů smrti zcela neselektovaným lidem.

 

Na jedné straně blázen, vrah milionů Židů, vidící nebezpečí v jednom etniku a budovatel čisté rasy.

 

Na straně druhé sadista, vidící nebezpečí v člověku samotném, bez ohledu na původ.

 

„Je člověk, je problém. Není člověk, není problém“
Stalin.

 

A teď se vraťme na začátek, abych mohla dojít k pointě z úvodního titulku.

 

Na začátku, historicky velice hluboko je strach.

 

Zcela konkrétní, snad i pochopitelný, neb je doložitelný.

 

Děkuji, pokud jste dočetli až sem, protože snad doufám pochopíte, proč to všechno shora.

 

Nyní jiné citace…

 

I když… jak moc jiné?

 

21137Y2E.jpg

 

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky

Korán

 

A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.

Korán

 

Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

Korán

 

 

Delegáti strany Alternativa pro Německo (AfD):
Islám se neslučuje s německou ústavou. Vyzíváme k zákazu mešit, svolávání věřících k modlitbě muezziny a nošení burek především ve školách.

 

Poslankyně ANO Jana Lorencová:
„Islám není náboženství, je to filozofie, je to něco, s čím se většina národa nemůže ztotožnit. Jestliže to implantujeme do naší civilizace, tak nás to zničí,“

 

Maďarský premiér Viktor Orbán:
Islám do Evropy nepatří, je to systém pravidel jiného světa a my je v naší zemi nechceme“ (Ještě v červnu přitom arabským bankéřům tvrdil, že Maďarsko je islámu otevřené.)

 

Rakouská politička Elisabeth Sabaditsch-Wolff:

“Musíme si připomínat, že arabsky poddanost se řekne Islám. Když bude v Evropě žít víc muslimů – a nemusí jich být majorita populace, stačí 15 – 20 procent – budeme žít pod islámským zákonem, ne pod zákony, které máme nyní. Už nebudeme mít ústavní práva. Naše práva budou předepsána šárií“.

 

Jistá paralela by tu byla, nemyslíte?

 

21146ODh.jpg

 

A teď trocha nadsázky.

 

Staliny a Leniny bychom už asi měli.

 

Strach a hysterii taky. (Ano, já vím, že oprávěnou – vždyť to ta před tím byla očima předešlých přihlížejících také.)

 

Vizi budoucnosti, pokud se něco zásadního nestane, také máme.

 

Čísla do statistik stran vývoje rovněž.

 

Konkrétní případy a alarmující skutečnosti denně čteme.

 

Opět jsme někým pokládáni za odpad.

 

Ideální čas pro Spasitele.

 

A co pak s ním?

 

 

Michaela Kudláčková


Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“ on Facebook
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře,sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti. Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.

Hodnocení k článku

Komentáře -Napsat soukromou zprávu můžete jako přihlášení vpravo v části: Soukromé zprávy.

  Zaregistrovat si reakce na váš komentář  
Upozornit na
tibetusmev   protibet 1
Montero   textilsvet
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com